Op de site van de Rijksoverheid vind je het antwoord op de meeste vragen over het coronavirus met betrekking tot de kinderopvang, betaling eigen bijdrage, kinderopvangtoeslag enzovoort.   

Hieronder geven wij antwoord op vragen die wij van ouders ontvangen. Wij volgen daarin steeds de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid. We werken de lijst regelmatig bij. 
Staat je vraag er niet in de lijst, mail deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In verband met drukte op de afdeling zullen wij vragen zo veel mogelijk opnemen in de veelgestelde vragen. Op dit moment geven wij voorrang aan vragen van ouders in cruciale beroepen. Vermeld dan s.v.p. in de onderwerpregel van je mail: VRAAG CRUCIAAL BEROEP

For English translationsee below 


Ja, vanaf maandag 19 april mogen alle scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO’s weer open. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang komen. Om te bepalen of een kind mag komen gebruiken onze medewerkers de beslisboom. De beslisboom geeft een overzicht van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Je kunt de beslisboom hier op de website van BOiNK vinden.

Gebleken is dat het risico op besmetting via kinderen niet groot is. Echter, als een kind positief is getest, adviseert de GGD toch dringend dat de hele groep kinderen en medewerkers in quarantaine gaat. Mocht er een besmetting zijn, dan volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en zullen wij in nauwe samenwerking met de GGD hierover communiceren. Je zult begrijpen dat dit directe consequenties heeft voor de personele bezetting en de openstelling van groepen of locaties.

Heb je je kind laten testen en is de uitslag positief? Dan verzoeken wij je dringend je kind niet alleen bij school, maar ook bij de BSO af te melden. 

De kinderen worden op de reguliere tijden van school opgehaald en meegenomen naar de desbetreffende BSO. Het kan zijn dat de school en de BSO afspraken maken. Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. De betreffende ouders worden door school en de locatiemanager geïnformeerd. Als de kinderen door de BSO eerder opgehaald moeten worden, kan de BSO hiervoor extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders.

Ook voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft van kracht dat zij niet naar de kinderopvang mogen komen als de beslisboom dit aangeeft. Check hier de beslisboom.

Net als bij de sluiting in het voorjaar wordt er door de overheid in de tegemoetkoming van de eigen bijdrage onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen: 

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 

 • Je krijgt kinderopvangtoeslag voor de kosten van de kinderopvang tot de max. uurprijs. 
 • Voor de kosten van de eigen bijdrage (tot de maximale uurprijs) kun je een tegemoetkoming         
  ontvangen via SVB. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.  
 • Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch rond 28 mei op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen.
 • Voor het recht op kinderopvangtoeslag is het van belang dat uw factuur wordt betaald.  

Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

2. Ouders die gebruik maken van een subsidieregeling door de gemeenten, zoals Voorschoolse Educatie, peuteraanbod of Sociaal Medische Indicatie. Deze ouders krijgen een tegemoetkoming van de gemeenten.

Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang. 
Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf hebben doorbetaald, krijgen hiervoor alsnog een tegemoetkoming. 
Ouders kunnen deze vergoeding naar verwachting rond half mei aanvragen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.


Zoals altijd is het belangrijk om je gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek waren voor de sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.

Ja, ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag.

We willen ouders en anderen dringend verzoeken een eigen mondkapje te dragen als zij onze locaties bezoeken. Daarnaast blijven de regels op de locaties gelden t.a.v. de breng- en haalmomenten, de 1,5 meter afstand en ouders komen zo min mogelijk naar binnen. De regels zijn duidelijk vermeld op de locaties. Met elkaar kunnen we zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen, medewerkers en ouders.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op de BSO te dragen.
 
Ook als je terugkomt uit een land met code oranje of rood gebruiken medewerkers in de kinderopvang de beslisboom om te bepalen of een kind wel of niet naar de noodopvang kan komen. Bekijk de meest recente versie van de beslisboom hier.
Vanaf het begin van de coronacrisis volgt KindeRdam de adviezen en regels van het RIVM en de overheid. Dat geldt ook voor deze quarantaineregels. In het belang van ouders, kinderen en medewerkers kunnen wij in geen geval van deze regels afwijken. De volledige informatie vanuit de overheid kun je hier lezen. 

Voor landen met een code geel geldt geen advies door de overheid. We leven echter in een onzekere tijd, waarbij de omstandigheden van de een op de andere dag kunnen omslaan. Mocht tijdens je verblijf het advies worden gewijzigd in code oranje of rood, dan geldt dezelfde regel als bij vraag 14.

Voor al onze opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand. Ook als je door omstandigheden in het buitenland geen gebruik kunt maken van de opvang. Bij opzegging kunnen we je bovendien niet garanderen dat je bij terugkomst weer gebruik kunt maken van de kindplaats.
 
Ja, je kosten voor de opvang lopen in dat geval door. 
 
Voor baby’s hoeven geen aparte maatregelen te worden genomen.
  
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan. Naast de richtlijnen van het RIVM nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen:  

 • Ouders wordt verzocht om niet naar binnen te gaan bij onze locaties.
 • Bij onze BSO-locaties blijven ouders buiten om de overdracht te doen.
 • Elke groep gaat apart naar binnen en naar buiten.
 • Wij houden 1,5 meter afstand tijdens de tafelmomenten.
 • Wij hebben onze medewerkers gevraagd er ook op te letten dat kinderen zich aan de instructies van het RIVM houden
 • Medewerkers checken of er in toiletten papieren doekjes aanwezig zijn als een BSO in een school is gehuisvest.   
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.   
 • Wanneer een medewerker milde luchtwegklachten heeft zoals hoesten, snotneus, keelpijn of koorts, blijft hij/zij thuis.
 • We verzoeken ouders en anderen dringend een eigen mondkapje te dragen als zij onze locaties bezoeken.

Bij vermoedens van corona blijft een medewerker thuis en laat zich testen. Als er een medewerker positief wordt getest, blijft de medewerker in quarantaine en start de GGD het contactenonderzoek. De GGD zal aangeven of het noodzakelijk is om de omgeving van de besmette medewerker in te lichten. KindeRdam volgt de GGD-richtlijnen voor de communicatie rondom deze besmetting.

Nee, volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dit niet aan KindeRdam. KindeRdam laat medewerkers testen door Coronalab. Test een medewerker positief op corona, dan geeft Coronalab dit door aan de GDD. De GGD voert het bron- en contactonderzoek uit en bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden. 

Kinderpsycholoog Tischa Neve raadt aan om eerlijk en duidelijk naar kinderen te zijn wanneer ze vragen hebben: "Houd het behapbaar en maak kinderen niet onnodig ongerust. Wees vooral eerlijk. Het aantal kinderen dat besmet is, is tot nu toe laag. In China is dat bijvoorbeeld minder dan 1 procent. 
Jeugdarts Jeanne-Marie Hament raadt aan om het met een vergelijking uit te leggen: "Er zijn veel verschillende virussen, en die hebben allemaal een eigen kleur. Dit nieuwe virus heeft een kleur die we nog niet kennen, maar het lijkt op andere kleuren die wel in Nederland voorkomen. De knappe koppen zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, dus we hoeven ons geen zorgen te maken." Met oudere kinderen kun je er gewoon over praten, zegt Hament. "Het is belangrijk om het nieuws te relativeren, want de meesten die het virus oplopen, herstellen weer. Het is goed als een kind zich dat realiseert."  Leg kinderen wel de maatregelen uit om besmetting te voorkomen. Ze kunnen het beste hun handen wassen met warm water en zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog, en papieren zakdoekjes gebruiken.    

Tischa Neve benadrukt dat het ook niet erg is als je niet alle vragen van een kind kunt beantwoorden. "Stel dan voor om samen het antwoord te zoeken, of zeg dat je er later op terugkomt."De informatie op onze website en in de faq's is accuraat op de datum van publicatie. We doen er alles aan om onze content zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich snel, dus is het mogelijk dat sommige informatie en aanbevelingen alweer gewijzigd zijn sinds publicatie. Voor het laatste advies, ga naar de website van het RIVM. De laatste informatie over de compensatieregeling vind je hier.

English translation 

The coronavirus (COVID-19 virus) has raised a multitude of questions. This list will provide you with the frequently asked questions and answers, the guidelines for preventing infection and the measures which need to be taken in case you become infected with the coronavirus.

We regularly update this list of questions and add as many questions as possible. Is your question not listed, please send us an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. At this moment we give priority to questions of parents in crucial professions. Please add in the subject line of your email: QUESTIONS CRUCIAL PROFESSION.

Yes, from Monday, April 19th, all schools, day caretoddler playschools and care outside school hours facilities may reopen.

To prevent the spread of the coronavirus, a number of rules apply to children: they are not allowed to come to childcare in some cases. Our employees use the decision tree (‘beslisboom’) to determine whether a child can come. The decision tree provides an overview of the rules of the RIVM. The RIVM has checked and approved the decision tree. You can find the decision tree here on the BOiNK website.

The risk of infection via children is small. However, if a child has been tested positive, the GGD urgently advises that the entire group of children and employees go into quarantine. If there is an infection, we follow the guidelines of the RIVM and GGD and we will communicate about this in close cooperation with the GGD. You will understand that this has direct consequences for the staffing and the groups or locations.

Have you had your child tested and is the result positive? Then we urge you not only to report your child at school, but also to the BSO. 

The children are picked up from school at regular times and taken to the relevant BSO. It is possible that the school and the BSO make agreements. This can be done in several ways. The parents concerned are informed by the school and the location manager. If the children have to be picked up earlier by the BSO, the BSO can charge the parents extra care hours for this.

Also for the children of parents with a crucial profession, the rule remains that they are not allowed to come to childcare if the decision tree indicates this. Check the decision tree here.

Just like the closure in the spring, the government makes a distinction between 3 groups, in the allowance for the personal contribution:

1. Parents who have childcare allowance. 

 • You will receive childcare allowance for the costs of childcare up to the maximum hourly rate. 
 • You can receive an allowance for the costs of the personal contribution (up to the maximum hourly rate) received via SVB. The amount is calculated on the basis of the information used by the Tax Authorities for the childcare allowance. 
 • Parents automatically receive this allowance on their account and do not have to apply for it themselves. The date for this is not yet known. 
 • It is important that your invoice is paid, for the right to childcare allowance. 

Check for more information the SVB website

2. Parents who receive a subsidy from the municipalities, such as Preschool Education, or Social Medical Indication. These parents receive an allowance from the municipalities.

Check for more information the SVB website

3. Parents who have childcare without government compensation. 
Parents who pay the costs for childcare themselves and who have continued to pay the costs for childcare in the past spring, will still receive an allowance for this. The regulation for this allowance has not yet been worked out, but as soon as we have received more information we will inform you about this. 

Check for more information the SVB website

 
Yes, parents who use the NOW, retain the right to childcare allowance.
 
We urge parents and others to wear their own masks when they visit our locations. In addition, the rules at the locations continue to apply with regard to the delivery and collection times, the 1.5 meters distance and parents come in as little as possible. The rules are clearly stated on the locations. Together we can provide the safest possible environment for children, employees and parents.
 
Children up to the age of 12 do not need to wear a mouth mask at the BSO.
 
Even if you return from a country with code orange or red, childcare employees use the decision tree to determine whether or not a child can come to childcare. View the most recent version of the decision tree here.
From the start of the corona crisis, KindeRdam has followed the advice and rules of the RIVM and the government. This also applies to these quarantine rules. We cannot deviate from these rules in the interest of parents, children and employees. You can read the complete information from the government here.
 
There is no government advice for countries with a code yellow. However, we are living in an uncertain time, where conditions can change overnight. If during your stay the advice is changed to code orange or red, the same rule applies as for question number 32.
 
Yes, in that case your costs for childcare will continue.
 
A notice period of 1 month applies to all our childcare. Even if you cannot use the childcare due to circumstances abroad. In addition, if you cancel, we cannot guarantee that you will be able to use your child’s place in childcare again when you return.
 
No separate precautions need to be taken for babies.
 
We want to prevent the further spread of viruses in childcare. That is why, even more than usual, we apply good hygiene measures and we teach the children these habits. In addition to the RIVM guidelines, we also take the following precautions:

 • Parents are requested not to enter our locations.
 • At our BSO locations, parents stay outside to pick up or drop of the children.
 • Each group goes in and out separately.
 • We keep 1.5 meters apart at the table.
 • We have also asked our employees to ensure that children adhere to the instructions of RIVM
 • Employees check whether there are paper towels in toilets if a BSO is housed in a school.
 • We ensure a good indoor climate: we ventilate and air the living and sleeping areas.
 • When an employee has mild respiratory complaints such as coughing, snot nose, sore throat or fever, he/she stays at home.
 • We strongly advise parents and visitors to put on a mouth mask when entering our locations. 
 
If an employee suspects corona, he/she will stay at home and gets tested. If the test is positive, the employee remains in quarantine and the GGD starts the contact investigation. The GGD will indicate whether it is necessary to inform the environment of the infected employee. KindeRdam follows the GGD guidelines for communication regarding this contamination.
 
No, according to the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens), this is not up to KindeRdam. KindeRdam has employees tested by Coronalab. If an employee tests positive for corona, Coronalab will report this to the GDD. The GGD carries out the source and contact investigation and determines which measures must be taken.
 
Child psychologist Tischa Neve recommends to be open and honest with children if they ask any questions: "Keep it simple and dont worry the children unnecessarily. But above all, be honest. The number of children who have become infected so far has been very low. For example, in China this is less than 1 percent. 
Paediatrician Jeanne-Marie Hament recommends explaining it with a comparison: "There are many different viruses out there and these each have their own colour. This new virus has a colour were not yet familiar with, but it looks like other colours which we have seen in the Netherlands. Smart people are making sure the virus wont spread quickly, so we dont need to worry." Of course you can simply talk about this with the older children, Hament explains. "Its important to put the news into perspective, as most people who get the virus recover again. Its very important for children to realise this fact." Do make sure you explain to children what is important to prevent infection. Its best for them to wash their hands with warm water and soap, to catch their coughs and sneezes on the inside of their elbow and to use paper tissues. 
Tischa Neve emphasises to not worry if you cant answer all of a childs questions. "Perhaps suggest looking for the answer together or say youll look up the answer and come back to it later.
 

The information on our website and in the faq’s is accurate as of the date of publication. We make every effort to keep our content as current and updated as possible. The situation concerning the coronavirus is developing rapidly, so some information and recommendations may have changed since publication. For the latest advice, go to the RIVM website. The latest information about the compensation plan can be found here.